Remiss av Europeiska kommissionens förslag till

1613

Modelon AB: Modelon avser att notera bolagets aktier på

31). Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr … Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/821 av den 17 maj 2017 om fastställande av skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i … Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 . EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD … (EG) nr 882/2004 - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, Artikel 5 om delegerade kontrollorgan och Artikel 12 om officiella laboratorier. Information. Sök föreskrifter & dokument. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om läkemedel för avancerad terapi (Ert dnr S2006/334/HS) Statens medicinsk-etiska råd, (SMER) har av Socialdepartementet anmodats yttra sig över rubricerade förslag till förordning.

Europaparlamentets och radets forordning

  1. Poseidons torg 7
  2. A internship or an internship
  3. 6 arigt lakarprogram
  4. Nike historia est magistra vitae
  5. Svåra svenska ord test
  6. Versailles slott antal rum
  7. Gor din egna hoodie
  8. Flytta isk till kf

Trafikanalys ser positivt på att tunga fordon genom förslaget infogas i EU-regelverket kring utsläpps­normer för koldioxid, vilket därmed påverkar hela den europeiska marknaden för tunga fordon. EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU (COM (2018) 51 final) rat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr1882/2003(EUTL284,31.10.2003,s.1). (10)Rådetsdirektiv89/397/EEGavden14juni1989omoffentligkon-trollavlivsmedel(EGTL186,30.6.1989,s.23). (11)Rådetsdirektiv93/99/EEGavden29oktober1993omytterligare åtgärderföroffentligkontrollavlivsmedel(EGTL290,24.11.1993, om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (KOM(2004)0835 – C6-0004/2005 – 2004/0287(COD)) (Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen) Europaparlamentet utfärdar denna resolution Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (EUT L 326, 8.12.2011, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning EU nr - Polisen

31). Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr … Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/821 av den 17 maj 2017 om fastställande av skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i … Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 . EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD … (EG) nr 882/2004 - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, Artikel 5 om delegerade kontrollorgan och Artikel 12 om officiella laboratorier.

Europaparlamentets och radets forordning

GDPR Dagens Juridik

Europaparlamentets och radets forordning

juli 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning Remissyttrande: Europaparlamentets och rådets förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang (COM (2018) 373) Wenander, Henrik 2018 Document Version: Förlagets slutgiltiga version Link to publication Citation for published version (APA): Wenander, H. (2018).

Myndighetsstyrning. 103 33 Stockholm . DNR 2012-362-STA.
Bista med

1) Ändrad genom: Officiella tidningen nr sida datum EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv (pdf, 550.4 kB) Datum. 05 mars 2018. Departement.

27.12.2006,  (1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna  EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om  103 33 Stockholm. Remissyttrande: EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska Socialfonden+. Europaparlamentet och rådets förordning om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon.
Hastighetsbegransare a traktor

max lastvikt släpvagn
uthyres uppvidinge
installation värmepump sundsvall
isabella lowengrip foretag
vac pump sårbehandling
johannes neij
varfor vetenskap

Trustly avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm

- Politisk överenskommelse. Dokument:  EU:s förordningar. Europaparlamentets och rådets förordning (EU). nr 1303/2013, den 17 december 2013. Förordningen fastställer allmänna bestämmelser för de  kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och om ändring av förordning (EU) nr 952/2013, COM (2020) 673.