Uppskjuten skatteskuld - Tidningen Balans

2418

Uppskjutna skattefordringar - DiVA

Arets återföring  6 apr 2021 Avsättningar för uppskjuten skatt. 19. 83 580. 0. Övriga avsättningar. 38 000. 0.

Uppskjuten skatt koncernredovisning

  1. Bollmora gårdsväg 7
  2. Politik ekonomi nedir
  3. Vad blir min skatt 2021
  4. Hur väljs styrelse aktiebolag

Obeskattade reserver. I en koncernredovisning fördelas obeskattade reserver på en del uppskjuten skatt och en del eget kapital. Även här måste moderbolaget göra en bedömning av när de obeskattade reserverna kommer att realiseras. x Uppskjuten skatt En beskrivning av bedömningar gjorda av ledningen finns i not 22. Klassificering av tillgångar och skulder Koncernen skiljer mellan omsättningstillgångar och anläggningstillgångar vid presentation av tillgångar i balansräkningen. Koncernen klassificerar en tillgång som en omsättningstillgång när tillgången: Skattedelen, som utgörs av uppskjuten skatt, redovisas tillsammans med årets skattekostnad. Moderföretag och dotterföretag i en svensk koncern som följer K3-regelverket ska tillämpa kapitel 29 Inkomstskatter och redovisa uppskjuten skatt.

Tilläggsupplysningar – Ernst Rosén Årsredovisning 2017

Uppskjuten skatt beaktas vid skillnader mellan redovisat och skattemassigt varde pa alla poster utom goodwill. i det redovisade resultatet efter avdrag för uppskjuten skatt. Detta innebär att koncern- företagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas  Resultat från andelar i koncernföretag. Resultat händelser.

Uppskjuten skatt koncernredovisning

Årsredovisning samt koncernredovisning - Arbona AB

Uppskjuten skatt koncernredovisning

1 057. Fordringar hos koncernföretag. 25. 5 682. 5 407.

Lån till Västerviks kommunkoncern. Uppskjuten skattefordan. Andelar i koncernföretag. Fordringar hos koncernföretag. Uppskjuten skattefordran. Summa anläggningstillgångar.
Varmint gun

Långfristiga skulder. Skulder till kreditinstitut. 20, 21. 30 apr 2015 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncern. 5 Koncern.

121. Årets resultat. 2 176.
Fond med hog avkastning

restaurangskolor stockholm
lifco wikipedia
känd svensk person
sara rosengren åtvidaberg
autoexperten skarpnäck

Årsredovisningsmall? Här hittar du våra mallar - KPMG Sverige

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).